vardegrund.jpg

Den demokratisk rörelsen är politikens kärna.

Konsensus – för Vadstenas bästa har formulerat grundantaganden som utgör basen för såväl partiets inre som utåtriktade arbete och visar sig konkret i hållningen och agerandet inom partiets fyra profilområden.

Konsensus – för Vadstenas bästa verkar för att skapa förutsättningar för alla att kunna leva ett gott liv – utan undantag.

Det innebär att inte i något skede kränka människans värdighet. Verksamheten inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg ska utformas utefter vars och ens behov så långt det är möjligt. Intentionerna hålls levande genom en nära dialog med kommunens invånare. Möten med dessa personer är avgörande för att fortlöpande erhålla ny kunskap om hur behovet av omsorg, gemenskap och trygghet uttrycks. 

Konsensus – för Vadstenas bästa arbetar kontinuerligt med att utveckla den demokratiska rörelsen. Att hålla denna levande är grunden för hur politiken utformas såväl strategiskt som konkret. I linje med dessa tankar  är partiarbetet organiserat utefter en specifik modell. 


Modell för partiets arbete:

Partistyrelsen har det övergripande ansvaret för utformandet av politiken. Detta sker genom dialog med den allmänpolitiska gruppen (APG), resursgruppen, medlemsmötena och årsmötet. Dessutom genom olika konstellationer inför och under KF:s möten och i de olika nämnderna.